Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Crkva|

U ovom pitanju tražimo naziv za službenika u kršćanstvu koji je po stupnju najbliži svećeniku. Nakon Drugog vatikanskog sabora, u katoličkoj crkvi dobija veće ovlasti, tako da može krstiti, propovjedati i obavljati pričesti. I protestantske kršćanske opcije poznaju ovu titulu, pa je tako kod luterana to osoba koja pomaže u župnoj djelatnosti, dok kod anglikanaca i žene nose ovu titulu. O kojoj tituli je riječ?

ĐAKON

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)