Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Fizika

Pojmovi: |Fizika|

Fizikalna veličina koja je obrnuto proporcionalna električnom otporu naziva se električna vodljivost. Definirana je kao omjer jakosti električne struje i napona ako su oni nepromjenjivi sa vremenom. Navedite mjernu jedinicu koja se u Međunarodnom sustavu mjera koristi za električnu vodljivost.

Simens

Pojmovi: |Egipat| |Fizika| |Matematika|

Oko 1550 p.K. u Egiptu je nastao papirus koji se bavi egipatskom matematikom. Ovaj je dokument također i najstariji matematički zapis ikad sačuvan. Kojem se egipatskom znanstveniku i matematičaru pripisuje ovaj dokument?

Ahmes

Pojmovi: |Fizika|

Kako nazivamo jednoliko ubrzano gibanje tijela pod utjecajem gravitacijske sile, bez početne brzine i bez otpora zraka?

Slobodan pad

Pojmovi: |Fizika|

Kada neko tijelo kruži oko Zemlje, kao centripetalna sila služi A sila, a ako se nabijena čestica giba u magnetskom polju, ulogu centripetalne sile ima B sila?

Gravitacijska i Lorentzova sila

Pojmovi: |Astronomija| |Fizika| |Švedska|

Koji švedski fizičar i astronom je poznat po uvođenju ljestvice za mjerenje temperature, a sudjelovao je i u izmjeri luka meridijana, te prvi uočio djelovanje polarne svjetlosti na magnetnu iglu?

Celzius

Pojmovi: |Fizika| |Niels Bohr| |Nobelova nagrada|

I za kraj Niels Bohr. Sjajni fizičar, koji je 1922. godine dobio Nobelovu nagradu za fiziku za zasluge u istraživanju strukture atoma. Koja država se može podičiti time da je u njoj rođen Niels Bohr?

Danska

Pojmovi: |Fizika| |Kemija|

U ovom pitanju govorimo o jednom od najvećih znanstvenika 20. stoljeća, Enricu Fermiju. Najpoznatiji je po svom radu na raspadanju beta čestica, razvoju prvog nuklearnog reaktora, te za razvoj kvantne teorije. Jedan kemijski element dobio je ime po njemu. Koji je kemijski simbol ovog elementa?

Fm

Pojmovi: |Fizika| |Italija| |Matematika|

U ovom pitanju tražimo ime talijanskog matematičara i fizičara, kojeg smatramo jednim od osnivača molekularne teorije. U njegovu čast, broj osnovnih čestica plina koji sadrži jedan mol, naziva se brojem s njegovim imenom. Kako se zvao ovaj talijanski znanstvenik?

AMADEO AVOGADRO

Pojmovi: |Fizika| |Kemija| |Michael Faraday|

Britanski fizičar i kemičar, Michael Faraday, zaslužan je za mnoga otkrića na područjima elektromagnetizma i elektrokemije. Zbog toga je, njemu u čast, jedna fizikalna jedinica dobila ime farad (F). Čega je to mjerna jedinica farad?

KAPACITET

Pojmovi: |Fizika| |Luigi Galvani| |Medicina|

U drugoj polovici osamnaestog stoljeća, talijanski liječnik i fizičar Luigi Galvani otkrio je da se preparirane noge jedne životinje trzaju ako ih dodiruje sa dvije različite kovine. To je, istina pogrešno, pripisao životinjskom elektricitetu. Noge koje životinje su mu pomogle u ovom otkriću?

Žaba

Pojmovi: |Fizika| |Matematika| |Nizozemska| |Švicarska|

Daniel Bernoulli je švicarski matematičar, fizičar, botaničar, oceanograf i anatom koji je 1700. rođen u Nizozemskoj. Svijet je zadužio jednadžbom koja je po njemu dobila ime. Čega je to ona osnovni zakon gibanja?

fluida

Pojmovi: |Fizika|

Prema kojem fizičaru se zove princip neodređenosti; elektronu ne možemo istovremeno znati i položaj i brzinu, odnosno ako se točno odredi položaj elektrona u prostoru, njegova brzina je neodređena i obratno? Dijeli prezime sa aliasom jednog lika iz poznate serije.

Heisenberg

Pojmovi: |Fizika|

Pitanje iz fizike. Kako se zove sila koja nastaje pri kružnim gibanjima, te prisiljava tijelo da se giba oko nekog središta?

CENTRIPETALNA SILA

Pojmovi: |Fizika| |Matematika| |Sveučilište u Cambridgeu|

Hawking je od 1979. do 2009. godine predavao fiziku i matematiku na sveučilištu u Cambridgeu. Ta pozicija je jedna od najprestižnijih u svijetu znanosti, i samim tim ima i ime. Kako se naziva ova katedra na Cambridgeu?

LUCASOVA KATEDRA (LUCASIAN PROFESSOR OF MATHEMATICS)

Pojmovi: |Fizika| |Gabriel Fahrenheit| |Njemačka|

Kod nas se temperatura mjeri u celzijusima. Međutim, u nekim djelovima svijeta prihvaćena je skala koju je osmislio njemački fizičar Gabriel Fahrenheit. Vjerujem da se mnogi snalaze i na ovoj ljestvici, ali kod nas je mnogo poznatija po književnom djelu Raya Bradburya, po kojem je snimljen i istoimeni film. U imenu romana prva je riječ Fahrenheit, a potom ide broj, koji, navodno, označava temperaturu na kojoj papir počinje gorjeti. U Fahrenheitima, logično. Koji je to broj?

FAHRENHEIT 451

Pojmovi: |Fizika| |Georg Simon Ohm| |Njemačka|

Georg Simon Ohm njemački je fizičar koji se istakao radovima s područja elektriciteta i magnetizma. Po njemu je nazvana mjerna jedinica otpora. Ipak, najpoznatiji je po zakonu u kojem tvrdi da je nešto što prolazi vodičem proporcionalno naponu i obrnuto proporcionalno otporu. Što je to nešto?

JAKOST STRUJE

Pojmovi: |Alessandro Volta| |Fizika|

Alessandro Volta, talijanski fizičar, jedan je od osnivača elektrostatike. Sva njegova istraživanja su prožeta elektricitetom, a posebno dostignuće mu je prvi galvanski članak ikad napravljen. Svijet znanosti je njegova dostignuća nagradio mjernom jedinicom sa njegovim imenom. Što označavamo mjernom jedinicom Volt?

ELEKTRIČNI NAPON

Pojmovi: |Astronomija| |Fizika| |Matematika|

Otvaramo sa jednim od najpoznatijih znanstvenika svih vremena. Ovaj engleski fizičar, matematičar i astronom, najpoznatiji je po jabuci, po zakonima gibanja, te o zakonu o gravitaciji. Kako se, imenom i prezimenom, zove ovaj genijalac?

ISAAC NEWTON

Pojmovi: |Fizika| |Hidrostatika| |Matematika|

U ovom pitanju tražimo ime francuskog matematičara i fizičara. Matematiku je zadužio osnovama teorije vjerojatnosti, i prvim strojem za računanje. Ipak, puno nam je poznatiji po temeljnom zakonu hidrostatike koji nosi njegovo ime, i koji otprilike glasi: promjena u pritisku zatvorenog fluida se prenosi na površinu fluida i na stijenke njegovog spremnika. Kako se zvao ovaj genijalac, stručnjak za pritiske i tlakove?

BLAISE PASCAL

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)